Huurkoop

Wat is eigenlijk huurkoop? Huurkoop is simpel gezegd het kopen over een lange termijn, waarbij het betalen van de laatste termijn van de koopsom het eigendomsrecht pas overgaat op de koper. Wij van HVAB Horeca Makelaardij bemiddelen en adviseren u graag en werken op basis van NO–CURE – NO PAY!

Eisen en vormen van huurkoop

In een huur-koopcontract worden de voorwaarden van het verstrekken van krediet door de verkoper weergegeven.

Huurkoop is een kredietvorm. De intentie ervan is de eigendomsoverdracht van een bedrijf, maar vormelijk gaat het om huur. Dat betekent, dat de kredietverstrekker (verkoper) zijn horecabedrijf voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer (koper), tegen betaling van een periodieke vergoeding, de huur. Die huur wordt zodanig berekend, dat aan het einde van die periode tevens de koopprijs is betaald.

Huurkoop verschilt van koop op afbetaling door het feit, dat de eigendomsoverdracht pas overgaat op de huurkoper aan het einde van de periode. Het voordeel van de kredietverstrekker is dat het bedrijf een zakelijke borgstelling blijft vormen voor de uitoefening van het contract.
Komt de huurkoper zijn verplichtingen niet na, dan kan de huurverkoper zijn eigendomsrecht laten gelden en de koper het verder genot van het bedrijf ontzeggen.

De wet zegt over huurkoop het volgende: Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. Huurkoop wordt aangegaan bij authentieke of onderhandse akte.

Een huurkoop komt alleen tot stand, wanneer de verkoper de volle koopsom van zijn in huurkoop verstrekte bedrijf niet nodig heeft voor de aankoop van een ander bedrijf. Zou hij dat wel doen, dan brengt hij zichzelf in financiële moeilijkheden, omdat de banken in het algemeen niet zitten te wachten op het financieren van horecabedrijven.

Als gevolg van deze stelling van de banken trachten wij en de leden van de VMH (Vereniging Makelaardij Horeca) hun lastgevers in voorkomend geval te bewegen een huurkooptransactie te overwegen. Voor de verkoper is het een niet al te gemakkelijke besluitvorming. Er zit namelijk het risico in, dat de huurkoper er na een zekere tijd niet in slaagt zijn verplichtingen uit de huurkoopovereenkomst na te komen. Het gevolg is ontbinding van de overeenkomst met als gevolg, dat de eigenaar de zaak zelf weer in handen krijgt. Deze omstandigheid is tevens een flinke stok achter de deur om de huurkoper zijn betalingsverplichtingen serieus te laten nemen.

Al met al is de huurkoopovereenkomst een creatieve oplossing, die zowel voor koper als verkoper aantrekkelijke kanten heeft. HVAB horecamakelaardij helpt u hier graag mee! Kom direct met HVAB horecamakelaardij in contact via het contactformulier.